Hopp til produktinformasjon
1 av 4

krystalldragen

Chakrasett runde flate steiner

Chakrasett runde flate steiner

Vanlig pris 398,00 kr
Vanlig pris Salgspris 398,00 kr
Salg Utsolgt
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.

Vakkert chakrasett med runde flate steiner.

Hver stein har inngravt et forgyllet motiv for hvert chakra.

7 krystaller, ca 2,5 cm

Syv fargers Chakra krystallhealing.

Energisentrene, som jo chakraene er, representerer en del av vår bevissthet og kropp. Når kroppen, - og da også bevisstheten - ikke er i balanse, blir dette gjenspeilt i chakraene. Hvert Chakra kontrollerer spesifikke kroppsdeler og kroppsfunksjoner. Samtidig representerer chakraene også spesielle deler av bevisstheten. Spenninger i kroppen kan relateres til spesifikke spenninger i bevisstheten. Fargene i chakraene er de samme som i regnbuen og kan sies å være som et kart over bevisstheten.

En av de enkleste måtene å bidra til å balansere Chakrasystemet på er å plassere en stein med den riktige fargen på hvert enkelt Chakraområde. Dette gir hvert Chakra et løft av egen vibrasjon uten å endre chakraets energier eller den generelle harmoni i systemet. Er et Chakra i ubalanse kan energien i steinen du bruker forsterkes ved å legge 4 klare kvarts staver i sirkel rundt steinen med spissen inn mot steinen. Energien i chakraet kan måles ved å pendle over det, når chakraet oppnår ballanse kan kvartsstavene og steinen fjernes.

Begynn med å legge en røykfylt kvarts mellom føttene for at den skal fungere som et anker og for å trekke ut negativ energi. Deretter plasseres en klar kvarts over hodet for å tiltrekke helbredende energi. Så plasserer resten av steinene en etter en på chakraene som følger:

 7.  Chakra er Krone Chakra på Sanskrit Sahasrara (lilla, klar eller hvit) – bruk lilla eller klar stein, f. eks Ametyst eller klar kvarts. Plasseringen av chakraet er på toppen av hodet, issen. Elementet er kosmisk energi. Mantra: Alle.

 6. Panne Chakra/ tredje øye på Sanskit Ajna (Indigo)– bruk blå stein. f. eks Lapis lazuli, ametyst, sugilitt, kvarts-krystall, fluoritt. Plassering av chakraet er midt i mellom øyenbrynene og midt i hodet bak øyenbrynssenteret. Elementet er lys, elektrisk telepatisk energi. Mantra: OM

5. Hals Cakra på Sanskit Vishuddhi (lyseblått) – bruk lys blå steiner, f.eks. Blå blonde Agat. Sodalitt eller Azuritt, Plassering av chakraet er midt i halsen. Elementet er eter. Mantra: HAM.

4. Hjerte Chakra på Sanskit Anahatha (grønn eller også rosa som er hjerte og kjærlighetsfargen) – bruk grønne eller rosa steiner. f. eks Grønn Aventuringlass, rosenkvarts, aventurin, turmalin eller grønn jade. Plasseringen av chakraet er bak hjertet i ryggsøylen. Elementet er luft. Mantra: YAM.

 3. Solar Plexus Chakra på Sanskit Manipura (gul) – bruk gule steiner. f. eks Citrin Plassering: av chakraet er over/bak navlen inn i ryggsøylen. Elementet er ild. Mantra: RAM

 2. Sakral Chakra/ Hara Chakra. På Sanskit Swadhistana (oransje), bruk oransje steiner f. eks Karneol. Plassering av chakraet er bak skambenet i ryggsøylen. Elementet er vann. Mantra: VAM

1. Rot Chakra på Sanskit Mooladhara (rød, svart, eller metall) – bruk røde, mørke brune eller svarte steiner. f. eks Rød Jasper, Granat, Rubin. Obsidian, Apaschetåre eller Røyk-kvarts. Plasseringen av chakraet er i mellomkjøttet, et stykke inn i kroppen, mellom anus og kjønnsdelene. Elementet er jord. Mantra: LAM

Etter at steinene har lagt på chakraene i ca 20 minutter fjernes de en etter en og det plasseres en Hematitt i hver håndflate i ca 5 - 10 minutter for å jorde og ballansere.

Det er fint å drikke litt rent vann eller krystallvann etter healingen.

Husk å rense steinene mellom hver gang du bruker dem. Til dette kan du bruke jord, salt, solskinn, måneskinn, rennende vann, visualisering eller røkelse. Husk at ikke alle steiner tåler sol eller vann. De kan blekne i solen eller løse seg opp i vannet.

Man kan også rense chakraene ved bruk av øvelser hvor man visualiserer at man puster inn farger som er knyttet opp mot chakraene. Pust inn farge Chakra for Chakra.

ENG

Beautiful chakra set with round flat stones with engraved gilded motif for each chakra.

Seven color Chakra crystal healing.

The energy centers, like the chakras, represent part of our consciousness and body. When the body - and then also the consciousness - is not in balance, this is reflected in the chakras. Each Chakra controls specific body parts and bodily functions. At the same time, the chakras also represent special parts of consciousness. Tensions in the body can be related to specific tensions in consciousness. The colors in the chakras are the same as in the rainbow and can be said to be like a map of consciousness.

One of the easiest ways to help balance the Chakra system is to place a stone of the correct color on each individual Chakra area. This gives each Chakra a boost of its own vibration without changing the Chakra's energies or the overall harmony of the system. If a Chakra is out of balance, the energy in the stone you use can be enhanced by placing 4 clear quartz rods in a circle around the stone with the tip towards the stone. The energy in the chakra can be measured by oscillating over it, when the chakra achieves balance the quartz rods and the stone can be removed.

Begin by placing a smoky quartz between your feet to act as an anchor and to draw out negative energy. Then a clear quartz is placed above the head to attract healing energy. Then place the rest of the stones one by one on the chakras as follows:

7. Chakra is Crown Chakra in Sanskrit Sahasrara (purple, clear or white) - use purple or clear stone, e.g. Amethyst or clear quartz. The location of the chakra is at the top of the head, the ice. The element is cosmic energy. Mantra: everyone.

6. Forehead Chakra/ third eye on Sanskit Ajna (Indigo) – use blue stone. eg lapis lazuli, amethyst, sugilite, quartz crystal, fluorite. Location of the chakra is in the middle between the eyebrows and in the middle of the head behind the eyebrow center. The element is light, electrical telepathic energy. Mantra is OM

5. Throat Cakra on Sanskit Vishuddhi (light blue) – use light blue stones, e.g. Blue Lace Agate. Sodalite or Azurite, Location of the chakra is in the middle of the throat. The element is ether. Mantra is HIM.

4. Heart Chakra in Sanskit Anahatha (green or also pink which is the color of heart and love) – use green or pink stones. e.g. Green Aventurine glass, rose quartz, aventurine, tourmaline or green jade. The location of the chakra is behind the heart in the spine. The element is air. Mantra is YAM.

3. Solar Plexus Chakra on Sanskit Manipura (yellow) – use yellow stones. e.g. Citrine Location: of the chakra is above/behind the navel into the spine. The element is fire. Mantra is RAM

2. Sacral Chakra/ Hara Chakra. On Sanskit Swadhistana (orange), use orange stones eg Carnelian. Location of the chakra is behind the pubic bone in the spine. The element is water. Mantra is VAM

1. Root Chakra on Sanskit Mooladhara (red, black, or metal) – use red, dark brown, or black stones. e.g. Red Jasper, Garnet, Ruby. Obsidian, Apache tear or Smoke quartz. The location of the chakra is in the perineum, a little way into the body, between the anus and the genitals. The element is earth. Mantra is LAM

After the stones have been placed on the chakras for about 20 minutes, they are removed one by one and a Hematite is placed in each palm for about 5 - 10 minutes to ground and balance. It is good to drink some pure water or crystal water after the healing.

Remember to clean the stones between each use. For this you can use earth, salt, sunshine, moonlight, running water, visualization or incense. Remember that not all stones can withstand sun or water. They can fade in the sun or dissolve in the water.

You can also cleanse the chakras by using exercises where you visualize that you are breathing in colors that are linked to the chakras. Breathe in color Chakra by Chakra.

Vis alle detaljer